18.11.13

Ambil Islam (Al-Quran) Seluruhnya atau Tinggalkan Sama Sekali!

Yesus (Isa alaihissalaam) bukanlah Tuhan, Beliau hanyalah seorang Nabi & Rasul

KISAH MARYAM & ISA A.S. (YESUS) DALAM AL-QURAN...

A'uudzubillahissamii'il'aliimi minasysyaithaanirrajiim

Inilah...
QS Maryam 16-36
Kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki
16. Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur,
17. maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.
18. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."
19. Ia (Jibril) berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."
20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!"
21. Jibril berkata: "Demikianlah" Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan"
22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kelahiran Nabi Isa alaihissalam
23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan."
24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
25. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,
26. maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini."

Tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya
27. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar.
28. Hai saudara perempuan Harun[902], ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina",
29. maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan?"
30. Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi,
31. dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup;
32. dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."
34. Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.
35. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya: "Jadilah", maka jadilah ia.
36. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.


Sikap orang Yahudi terhadap para rasul (termasuk Isa alaihissalam) dan kitab-kitab yang diturunkan Allah ta'ala

QS Al Baqarah 87
Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putera Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus[69]. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (diantara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu bunuh?
[69]. Maksudnya: kejadian Isa alaihissalam adalah kejadian yang luar biasa, tanpa bapak, yaitu dengan tiupan Ruhul Qudus oleh Jibril kepada diri Maryam. Ini termasuk mukjizat Isa alaihissalam. Menurut jumhur mufassirin, bahwa Ruhul Qudus itu ialah malaikat Jibril.
QS An Nisaa' 156-159
156. Dan karena kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),
157. dan karena ucapan mereka: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah[378]", padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa.
158. Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat Isa kepada-Nya[379]. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
159. Tidak ada seorangpun dari Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya[380]. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka.
[378]. Mereka menyebut Isa putera Maryam itu Rasul Allah ialah sebagai ejekan, karena mereka sendiri tidak mempercayai kerasulan Isa itu.
[380]. Tiap-tiap orang Yahudi dan Nasrani akan beriman kepada Isa sebelum wafatnya, bahwa dia adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Sebagian mufassirin berpendapat bahwa mereka mengimani hal itu sebelum wafat.
QS Ali 'Imran 78
Sesungguhnya diantara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Al Kitab, padahal ia bukan dari Al Kitab dan mereka mengatakan: "Ia (yang dibaca itu datang) dari sisi Allah", padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui.


Keistimewaan Isa Ibn Maryam dan bantahan Beliau alaihissalam untuk dijadikan Tuhan

QS Al Maa'idah 110-116
110. (Ingatlah), ketika Allah mengatakan: "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu dengan ruhul qudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa; dan (ingatlah) di waktu Aku mengajar kamu menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan (ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku. Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu Aku menghalangi Bani Israil (dari keinginan mereka membunuh kamu) di kala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir diantara mereka berkata: "Ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.""
111. Dan (ingatlah), ketika Aku ilhamkan kepada para pengikut Isa yang setia (alhawaariyyin): "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku." Mereka menjawab: Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu)."
112. (Ingatlah), ketika para pengikut Isa berkata: "Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?." Isa menjawab: "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman."
113. Mereka berkata: "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
114. Isa putera Maryam berdoa: "Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezki Yang Paling Utama."
115. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia."
116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?" Isa menjawab: "Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib"


Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan

4. An Nisaa' 171
Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu[383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya[384] yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya[385]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara.


Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba sekaligus rasulullah (utusan Allah) yang mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah

QS Az Zukhruf 57-65
57. Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamnaan tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
58. Dan mereka berkata: "Manakah yang lebih baik tuhan-tuhan kami atau dia (Isa)?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar[1362].
59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang Kami berikan kepadanya nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia sebagai tanda bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani lsrail[1363]
60. Dan kalau Kami kehendaki benar-benar Kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat (bukan manusia) yang turun temurun.
61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah Aku. Inilah jalan yang lurus.
62. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan; sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
63. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan dia berkata: "Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat[1364] dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah (kepada)ku."
64. Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus.
65. Maka berselisihlah golongan-golongan (yang terdapat) di antara mereka, lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).


Kafirlah orang yang mengitiqadkan Isa alaihissalam sebagai tuhan

QS Al Maa'idah 72-77
72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu" Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.
73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.
74. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya?. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
75. Al Masih putera Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan[433]. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (ahli kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).
76. Katakanlah: "Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?" Dan Allah-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
77. Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus."


Mudah bagi Allah dalam penciptaan Isa alaihissalam tanpa ayah; Mukjizat kerasulan Beliau alaihissalam

QS Ali 'Imran 45-63
45. (Ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat[195] (yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
46. dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa dan dia adalah termasuk orang-orang yang saleh."
47. Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. "Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah dia"
48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Al Kitab[196], Hikmah, Taurat dan Injil.
49. Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung; kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman.
50. Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
51. Sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus."
52. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka (Bani lsrail) berkatalah dia: "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para hawariyyin (sahabat-sahabat/pengikut setia) menjawab: "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah, kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri.
53. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)."
54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.
55. (Ingatlah), ketika Allah berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada Akulah kembalimu, lalu Aku memutuskan diantaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih padanya."
56. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.
57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
58. Demikianlah (kisah 'Isa), Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti (kerasulannya) dan (membacakan) Al Quran yang penuh hikmah.
59. Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.
60. (Apa yang telah Kami ceritakan itu), itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.
61. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta[197].
62. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana .
63. Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesunguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
[197]. Mubahalah ialah masing-masing pihak diantara orang-orang yang berbeda pendapat mendoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan la'nat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad s.a.w.

Kerasulan Isa alaihissalam diantara rasul-rasul yang Allah ta'ala turunkan

QS Ash Shaff 6
Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata."


Keistimewaan dan perbedaan derajat rasul-rasul Allah

QS Al Baqarah 253
Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya[158] beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus[159]. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di antara mereka yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.


Allah adalah Maha Esa (Satu), tidak tiga, tidak beranak & tidak diperanakan. Allah tidak sama dengan apa yang telah diciptakan-Nya...

QS Al Ikhlash 1-4
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Only One! Tuhan Semesta Alam
Q3.51. "Sesungguhnya Allah (adalah) Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus"
Q19.36. "Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahIah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus"
Q43.64. "Sesungguhnya Allah Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus"

[open][think][search][read][ask]

Dari YouTube...
Dari sebuah Debat... "Siapakah Yesus... Tuhan atau Nabi?"


Lihat langsung di YouTuberuth...

33 komentar:

 1. Saya sdh membaca semua tulisan anda ttg Isa/Mariam. Ini tanggapan saya. http://torangsirait.blogspot.com/
  HTML nya tidak muat sehingga saya buat di link aja.
  thanks, karena sudah membaca.

  BalasHapus
 2. Wow penjelasannya sangat luar biasa...
  LUAR BIASA BOHONGNYA!!!

  Banyak bohongnya tau!!!

  Maen logika aja:

  Katanya alquran itu kitab yg terinci,

  Maryam menyisihkan ke tempat yg jauh? Jauh kemana????
  Ketauan gak jelasnya kan?

  Maryam pada saat sakit akan melahirkan, kenapa di kasih korma???
  Lebih baik di kasih penghiburan kan sama jibril???
  Maryam itu lg sakit bukan lapar tau!!!
  Ketauan gak nyambungnya!!!

  Isa diberi injil???
  Bukan tau!!
  Yesus berbicara dan akhirnya ditulis oleh murid muridnya tau!!!
  Ketauan bodohnya!!!

  Roh Kudus = jibril
  Bukan tau!!!
  Kalo sama, kenapa ajaran Yesus dan muhammad berbeda???
  Ketauan ngaku ngaku tanpa bukti nyata!!!

  Allah swt berkata langsung: minta disembah???
  Yg minta disembah itu adalah iblis tau!!!
  Ketauan deh jahatnya!!!

  Allah tiada beranak dan diperanakan???
  Betul Masuk akal???
  Emang Allah itu manusia apa???!!!
  DIA mau punya anak 1 kek, 1000 kek...
  PASTI BISA DOONG !!!!
  Ketauan bodohnya !!! Menyamakan pikiran Allah dengan manusia.

  Kesimpulan:

  Alquran itu adalah :

  Karangan muhammad saja tau!!!
  Ilhamnya dari jibril (iblis) tau!!!
  Allah swt itu gak ada, itu hanya sosok ciptaannya muhammad aja!!
  Kalau ada jg paling sebuah BATU atau dewa bulan aja tau!!!

  Seperti orang yg menciptakan sosok superman.
  Memang superman ada, tapi cuma di khayalan aja tau!!!

  BalasHapus
  Balasan
  1. "Wow penjelasannya sangat luar biasa..."
   Saya nggak ngerasa ngejelasin cuma copas ayat Quran.

   Tersinggung yah oleh ayat2 Quran...
   Cuma ada 2 pilihan: Baca judul postingan ini sekali lagi!

   Hapus
  2. Janganlah bangga bila anda percaya kpd Tuhan Yang Maha Esa, sebab iblispun percaya.
   Ketahuilah , bahwa bila alquran menyangka dan menuduh orang Kristen mempunyai dan percaya kepada 3 Allah, berarti Alquran keliru, apalagi bila 3 Allahnya terdiri dari: Allah , Maria dan Yesus ; ini amat sangat KELIRU
   Memang Allah tidak beranak, dlm arti melahirkan anak; anak saya yg 10 th pun mengerti
   Tetapi kamu tidak mengerti bahwa :
   1. Perusahaan bisa punya anak perusahaan , tanpa harus punya istri dan melahirkan
   2. Kunci dan tangga bisa punya anak kunci dan anak tangga tanpa harus punya istri dan melahirkan

   Pengertian Tritunggal adalah mirip sebagaimana manusia, yg terdiri dari : tubuh, jiwa dan roh; tetapi manusianya, kita, adalah satu bukan tiga.
   Memang perumpamaan ini tidak sama persis, sekedar utk memudahkan anda memahami, karena TUHAN MAHA AGUNG DAN MULIA, tidak ada persamaannya dan manusia tidak mungkin menyamai Tuhan Allah

   Hapus
  3. Iya Mas Ervan.
   Trinitas ya? Duh... bacanya saja -ma'af- pusing apalagi untuk menjelaskannya lagi.
   Cari tahu lagi yuk:
   http://kangarul.blogspot.com/2014/02/mengapa-barat-meninggalkan-kristen.html

   Hapus
 3. TENTANG SIAPAKAH TUHAN PENCIPTA ALAM SEMESTA

  - Yes 45:5 ”Akulah YAHWEH ( ELOHIM /ALLAH Israel ) dan tidak ada yang lain ; kecuali Aku , tidak ada Allah ( swt )”
  Setelah orang Isrel kembali dari pembuangan ke Babel, mereka memiliki pemahaman , bahwa jangan memanggil Nama YAHWEH secara sembarangan,sebab NAMA itu terlalu SAKRAL, sehingga mereka memanggil dengan panggilan ADONAI, yang diterjemahkan menjadi LORD , lalu menurut kamus bahasa Inggeris-Indonesia, LORD = TUHAN . Jadi TUHAN , bukanlah nama, melainkan panggilan
  Sedangkan Elohim , diterjemahkan menjadi God, lalu kedalam bahasa Indonesia menjadi Allah ( tetapi BUKAN Allah swt )

  Menurut Alquran (Ingat claim muslim, bahwa semua ayat Alquran, katanya firman Allah) :

  -QS 10:90 “....Awloh berfirman (melalui Firaun) : ” Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan TUHAN yang dipercayai oleh Bani Israil (berarti yg dimaksud adalah YAHWEH; idem dgn Alkitab ), ....dst . Jadi BUKAN Allah swt

  Tetapi ada kerancuan ( pencampur-adukan pengertian ) antara Allah ( dlm pengertian God = yg disembah ) dan Allah swt ( dlm pengertian nama pribadi yg disembah )

  Tetapi muslim tidak mematuhi ayat ini, mereka malah menyembah kepada awloh swt yang tinggal di batu hitam, di pojok kaabah, BUKAN dan TIDAK kepada BAPA YAHWEH, Elohim/ Allah Israel

  BalasHapus
  Balasan
  1. "Allah yang benar", apakah memerlukan nama pribadi? Manusia perlu mempunyai nama pribadi karena ada banyak manusia, sampai miliaran. Saya manusia merasa perlu mempunyai nama pribadi karena ada banyak manusia lain selain saya.

   Hapus
  2. Ervan asri lagi, penerjemah sesat. Penyebar kebencian thd islam. Silahkan anda menjalankan keyakinanmu.tidak ada paksaan dlm beragama. Tapi jangan menerjemahkan alquran sesuai keinginanmu. Percuma menyebarkan informasi yg salah demi tujuanmu yg sesat.syarat seorang ahli tafsir al quran itu sangat banyak dan sangat ketat kriterianya diantara menguasai ilmu nahwu dan shorof, memahami nasik mansuk, mantik , balagoh, asbabun nuzul dan lain- lain. Saya sdh cek terjemahan al quran versi mu ( yang kamu plintirkan) dengan tujuan supaya orang awam jadi ragu dengan kebenaran islam. Saya tidak merendahkan agama dan keyakinanmu krn itu tdk sesuai dgn islam, tapi pemahamanmu yang sesat perlu diwaspadai spy tdk ada yg menjadi korban kesesatan pemahamanmu mas ervan asri ( nama asli atau samaran )

   Hapus
  3. Ervan asri lagi, penerjemah sesat. Penyebar kebencian thd islam. Silahkan anda menjalankan keyakinanmu.tidak ada paksaan dlm beragama. Tapi jangan menerjemahkan alquran sesuai keinginanmu. Percuma menyebarkan informasi yg salah demi tujuanmu yg sesat.syarat seorang ahli tafsir al quran itu sangat banyak dan sangat ketat kriterianya diantara menguasai ilmu nahwu dan shorof, memahami nasik mansuk, mantik , balagoh, asbabun nuzul dan lain- lain. Saya sdh cek terjemahan al quran versi mu ( yang kamu plintirkan) dengan tujuan supaya orang awam jadi ragu dengan kebenaran islam. Saya tidak merendahkan agama dan keyakinanmu krn itu tdk sesuai dgn islam, tapi pemahamanmu yang sesat perlu diwaspadai spy tdk ada yg menjadi korban kesesatan pemahamanmu mas ervan asri ( nama asli atau samaran )

   Hapus
 4. TENTANG PENGAKUAN BAHWA YESUS ADALAH TUHAN / ALLAH
  Bila seseorang HANYA ME- NGAKU2 DAN MENGANGKAT DIRI SENDIRI MENJADI nabi sebagaimana Muhamad , TIDAKLAH BENAR dan TIDAK SYAH .

  HARUS ADA PENGAKUAN OLEH TUHAN, atau Minimal MELALUI NABI2 LAIN YG SEBELUM NYA ( BERUPA NUBUAT ), dan BUKTI-2 KEMAMPUAN MUJIZAT2 SBG METERAI / IJAZAH ALLAH ( tanpa swt )

  APALAGI BILA ADA SUARA, PENGAKUAN DARI SURGA SEBAGAIMANA DGN YESUS , MUANTAP SEKALI .
  BACA DI: IBR 5:5 ; MAT 3: 17 ; MAT 17: 5 ; MARK 9:7 ; LUK 3:22 & 2 PTR 1:17 sbb :
  Terdengarlah suara dari langit : ”Inilah AnakKu yang Ku kasihi, kepada Nyalah Aku berkenan .” ( Anak Allah , berarti juga Allah ; tanpa swt )
  Penjelasan : Anak singa, berarti ’kan juga singa, bukan kucing. Ya atau tidak ?
  Anak anda, berarti ’kan juga manusia, bukan monyet. Ya atau tidak ?

  JANGANLAH HERAN bila ada ayat2 Alkitab yang menyatakan Yeshua adalah manusia, sebab MEMANG DIA PERNAH (SEMENTARA WAKTU) MENJELMA MENJADI MANUSIA SELAMA 33,5 TAHUN SAJA.
  KESALAHAN kalian , adalah : Karena ada ayat2 yang menunjukkan Kemanusiaan Yeshua yang HANYA selama 33,5 thn itu , lalu kalian menarik kesimpulan yang SALAH, bahwa Yesus adalah seorang manusia SAJA, bukan Allah.
  Ayat2 tsb TIDAK MEMBUKTIKAN , bahwa Yesus bukan Allah. Kalian LUPA atau SENGAJA TIDAK MAU TAHU, bahwa BANYAK AYAT2 LAIN YANG MENYATAKAN KEILLAHIANNYA .

  Itulah sebabnya , kami mempercayai , bahwa Yesus 100% manusia ( selama 33,5 th didunia) dan juga 100% Allah ( sejak awal sampai akhir, bahkan se-lama2nya, Alfa dan Omega)
  Kalau kalian tidak mampu memahami ini , BUKAN berarti paham ini salah, tetapi kalian lah yang bermasalah, sebab tidak memiliki karunia Roh Kudus, sehingga membuat kalian tidak mampu memahami ini

  a.) Dalam Yoh 13:13 YESUS berkata:”....katamu TEPAT,"sebab memang AKULAH GURU DAN TUHAN"
  TUHAN YAHWEH PENCIPTA ALAM SEMESTA, TIDAK HAUS DI-SEMBAH2; SEHINGGA TIDAK ADA AYAT : “SEMBAHLAH AKU, YAHWEH ........”, karena :
  Hukum Nya yang terutama , adalah : “KASIHILAH YAHWEH, Elohim/Allahmu dengan segenap hatimu dan KASIHILAH sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ”

  Kecuali iblis, memang “DIA HAUS DISEMBAH, sbgm katanya dlm Mat 4: 9 “Semua itu akan kuberikan kepadaMu, jika Engkau ( Yesus ) sujud menyembah aku ( iblis) ”
  Idem di QS 20:14 ; 21:92 dan 29:56, awloh swt juga HAUS DISEMBAH.
  Jadi kesimpulannya :...........silakan jawab sendiri lah

  b.) Dalam Wahyu 1:13-18 ....."Yohanes TERSUNGKUR (MENYEMBAH) didepan kaki YESHUA……..YESHUA berkata :”Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang HIDUP....."
  Bandingkan dengan QS.57:1-3 "ALLAH, Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zhahir ( Yang nyata) dan Yang Bathin ( yang tidak dapat digambarkan hikmat zat Nya oleh akal) dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi simpulkanlah sendiri , betapa Tinggi dan Besar Nya serta betapa istimewaNya YESHUA ini.

  c.)YESHUA TIDAK PERLU MINTA2 UNTUK DISEMBAH. Ketika masih bayi saja, ada 3 orang ahli bintang dari Persia jauh2 datang MENYEMBAH DIA ( Mat.2:1-11), dan dalam kitab
  Luk 2: 11 , Ketika YHESUA MASIH BAYI SAJA, IA SUDAH DISEBUT TUHAN

  d) PERINTAH ALLAH ( BUKAN SWT ) LEBIH MANTAP DR PD YESUS SENDIRI YG MEMERINTAHKAN ORANG2 utk MENYEMBAH DIA .
  “Semua manusia DARI SEGALA BANGSA akan SUJUD MENYEMBAH DIA ( Fil.2: 9-11 dan Za.14:4-
  bersambung

  BalasHapus
 5. samb.ttg Yesus Tuhan
  “Semua manusia DARI SEGALA BANGSA akan SUJUD MENYEMBAH DIA ( Fil.2: 9-11 dan Za.14:4- 16), bahkan semua malaikat Allah harus menyembah Dia ( Ibr.1:6).
  Allah/ Elohim yang BENAR/ TULEN tidak pernah menyuruh malaikat untuk menyembah manusia , kecuali hanya menyembah Yesus, sebab Ia istimewa, BUKAN MANUSIA BIASA yang berasal dari debu tanah,dari air mani manusia, melainkan BERASAL DARI BENIH ILLAHI, DARI SURGA. (Memang ada suatu ilah ciptaan/rekayasa manusia / allah PALSU , yang mengatakan : semua malaikat harus menyembah Adam ) .
  HANYA IBLIS YANG MINTA2 UNTUK DISEMBAH. ALLAH INGIN DIKASIHI SEBAGAIMANA IA MENGASIHI MANUSIA

  e.) Dalam Luk 4: 12 YESUS berkata kepada iblis (saat iblis mencobai Dia ) : ”JANGAN ENGKAU MENCOBAI YAHWEH, Elohim mu,.... ”. BERARTI : YESUS MENGAKUI, BAHWA DIA ADALAH YAHWEH, ELOHIM ( ALLAH )

  PENGAKUAN TUHAN / ORANG2 KUDUS ATAS KE TUHAN-AN / KEALLAHAN YESUS JAUH LEBIH MANTAP DARI PADA IA YANG ME-NGAKU2 SENDIRI :

  a.) Dalam Wah.5:8-14 “ …..TERSUNGKURLAH ( MENYEMBAH ) ke-4 mahluk dan ke-24 Tua2 (yang duduk disekeliling Takhta Allah di Surga) di hadapan Anak Domba (melambangkan : YESHUA )
  b.) Bahkan ketika Yesus masih dalam kandungan, Ia sudah disebut TUHAN oleh Elizabet, istri Imam Zacharia, dalam Luk 1: 39-45
  c.) Mar 2: 28 “Jadi Anak Manusia ( YESUS ) adalah juga Tuhan atas hari Sabat “
  d.) Yoh 20 : 28-29 “ Thomas menjawab Dia ( Yesus ) : “Ya Tuhanku dan Elohim ku “
  e.) Dan ada banyak ayat dimana setiap orang yang bertemu Yesus akan TERSUNGKUR MENYEMBAH DIA, TANPA DISURUH ( Kis 9: 3-5 dan 22: 6-8 dan 26: 14-15 ; Yoh.11: 32 ; Luk 8: 28 ; Mark 5: 22 ; Luk 17: 15-16 )
  f.) Kis 2: 36 ……” Elohim telah menetapkan Yeshua , yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus “ ( ini bukan perkataan Paulus, sbgmn anggapan bbrp orang muslim )
  g.) Yeshua tidak menolak ketika Dia disembah. Baca Mat 14:33 ; Mat 28: 9-10 dan Ibr 1:6,8
  h.) Kis 16 : 31 “Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan SELAMAT, engkau dan seisi rumahmu”
  i.) Luk 5: 8 “ Ketika Simon Petrus melihat hal itu, iapun tersungkur ( menyembah ) didepan Yesus dan berkata : ” Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa “
  j.) Yohanes menulis dalam I Yoh 5: 20 ………..“Yesus Kristus, Dia adalah Elohim yang benar dan HIDUP yang kekal “
  k.) Nabi Yesaya menubuatkan dalam kitabnya, ratusan tahun sebelum kedatangan Yesus, di Yes 9: 6-7 “ Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang : Penasihat Ajaib, Elohim yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai, Besar Kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan diatas tahta Daud dan didalam Kerajaannya………

  ANDA HARUS DAN PERLU MENGETAHUI SIAPAKAH YESUS KRISTUS ?
  1. Menurut Kol 1 : 15 " Ia adalah GAMBAR ELOHIM / ALLAH yang tidak kelihatan....."
  ayat 16:…” karena DIDALAM DIALAH TELAH DICIPTAKAN SEGALA SESUATU, yang ada disorga dan yang ada dibumi...........SEGALA SESUATU DICIPTAKAN OLEH DIA ( YESUS ) dan untuk DIA
  Ayat 17 : “IA ADA TERLEBIH DAHULU dari segala sesuatu dan SEGALA SESUATU ADA DIDALAM DIA "
  Ayat 19 : Karena SELURUH KEPENUHAN ELOHIM/ALLAH berkenan " diam " DIDALAM DIA

  2. Kol 2: 9” Sebab DALAM DIALAH BERDIAM SECARA JASMANIAH SELURUH KEPENUHAN KE-ILLAHI –AN

  3. Fil 2 : 5-10........ Kristus Yesus, yang walaupun DALAM RUPA ELOHIM, tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri Nya sendiri, dan mengambil RUPA seorang Hamba dan menjadi sama dengan manusia

  bersambung

  BalasHapus
 6. samb.ttg YesusTuhan
  4. Ibr 1: 2 (end) - 3 …….“ OLEH DIA ( YESUS), ELOHIM TELAH MENJADIKAN ALAM SEMESTA. IA ADALAH CAHAYA KEMULIAAN ELOHIM dan GAMBAR WUJUD ELOHIM dan menopang segala yang ada dengan firmanNya yang penuh Kekuasaan…..”

  5. Gal 3:13 “ KRISTUS TELAH MENEBUS KITA ( UMATNYA ) DARI KUTUK HUKUM TAURAT DENGAN JALAN MENJADI KUTUK KARENA KITA ( UMATNYA), SEBAB ADA TERTULIS :” TERKUTUKLAH ORANG YANG DIGANTUNG PADA KAYU SALIB “


  6. Ef.1 : 7 Sebab DIDALAM DIA ( YESUS ) dan oleh DARAHNYA kita beroleh PENEBUSAN, yaitu PENGAMPUNAN DOSA, menurut KEKAYAAN KASIH KARUNIANYA, yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian

  7. Yoh 1: 1-14 ” Pada mulanya adalah FIRMAN ; FIRMAN itu ber- sama2 dengan ELOHIM dan FIRMAN itu adalah ELOHIM
  ayat 10 : " Ia telah ada didalam dunia dan dunia DIJADIKAN OLEH NYA, tetapi dunia tidak mengenal NYA
  Ayat 12 : Tetapi semua orang yang menerimaNya , diberiNya KUASA supaya menjadi anak2 ELOHIM.
  Ayat 14 : FIRMAN itu telah menjadi manusia dan " diam" diantara kita........"
  Ayat 18 : “Tidak seorangpun yang pernah melihat Elohim
  , tetapi Anak Tunggal Elohim, yang ada “dipangkuan” Bapa, Dialah yang me- nyata–kan Nya ( membuat jadi nyata )

  8. I Yoh 5: 7 “ Sebab ada tiga yang memberi kesaksian ( disorga ) : Bapa , Firman dan Roh Kudus ; dan ketigaNya adalah SATU ( bukan tiga) .”
  [Sama seperti : tubuh , jiwa dan roh mu , semuanya ada tiga, tetapi manusianya, kamu adalah SATU. Ya atau tidak ? ]

  HANYA ORANG2 YANG MENDAPAT KARUNIA HIKMAT dan ROH KUDUS DARI TUHAN SAJA YANG MAMPU MENGERTI HAL INI. ORANG2 YANG TELAH DIBUTAKAN IBLIS TIDAK AKAN MAMPU MENGERTI

  9. I Tim 3:16…. AGUNGLAH rahasia ibadah kita : “ DIA, ( ELOHIM ) yang telah MENYATA- KAN diri Nya DALAM RUPA MANUSIA,………”

  10. Yoh 14: 6 Yesus berkata :” Akulah JALAN dan KEBENARAN dan HIDUP. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”
  Ayat 9-11 : …..Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa……
  ….tetapi Bapa yang “diam” didalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan Nya…..
  …. bahwa Aku didalam Bapa dan Bapa didalam Aku. Kata2 ini diulangi Yesus di Yoh 10: 38
  INILAH JALAN YANG LURUS ( SESUAI DGN QS 43 : 61 )

  Memang Yesus , bukanlah ALLAH Bapa, sebab Yesus adalah Firman (ALLAH) = ALLAH atau Anak ALLAH , satu kesatuan , sbgmn tubuh, jiwa dan roh mu, semuanya bukan tiga tetapi satu, yaitu diri mu
  Memang persamaan ini tidak sama persis, karena TUHAN Maha Agung, tidak ada persamaannya

  BalasHapus
 7. PERTANYAAN2 PENTING YG PERLU ANDA JAWAB DGN JUJUR ( BOLEH DLM HATI SAJA ):
  1. Siapakah Nabi YANG SUCI ( tidak cabul dan tidak ada dosa sama sekali ) menurut Alkitab dan Quran ( Qs 19:19 ; I Pet 2:22 ; I Yoh 3: 3&5 ; 2 Kor 5:21) ? Muhamad atau Yesus ?

  2. Siapakah Nabi yang sudah diputuskan Allah menjadi TANDA dan RAKHMAT ALLAH bagi manusia , menurut Qs 19:21 & Qs 21:91 ? Muhamad atau Yesus ?

  3. Siapakah yg memiliki gelar KALIMATULLOH dan ROHULLOH, menurut QS 4: 171 ? Muhamad atau Yesus ?

  4. Siapakah Nabi, menurut Qs 43:61 yang BENAR2 MENGETAHUI tentang Hari Kiamat, SAMA seperti Tuhan Allah ( di Qs 7:187 & 31:34 ) ? Muhamad atau Yesus ?

  5. Siapakah Nabi yang SANGGUP MEMBUAT MAKHLUK HIDUP ( burung ) dari segumpal tanah SAMA seperti Allah ketika menciptakan Adam, juga dari segumpal debu tanah ?
  Muhamad atau Yesus ? Mungkin anda berkata : Itu kan seijin Allah ; Tapi coba renungkan : Kenapa HANYA kpd Isa, ijin diberikan dan kenapa TIDAK kpd muhamad dan nabi2 lain?

  6. Siapakah nabi didalam Qs 5:110 yang begitu SAKTI DAN BERKUASA utk membuat banyak mujizat ? Andai dikatakan, seijin Allah; kenapa HANYA Dia yg diijinkan Allah ?
  Muhamad atau Yesus ?

  7. Siapakah Nabi yang diperkuat / diisi /DIPENUHI OLEH ROHUL QUDUS ( ROH ALLAH ) ?
  Muhamad atau Yesus ?

  8. Siapakah Nabi yang SANGGUP MEMBUNUH DAJJAL hanya dengan hembusan nafasNya ? Muhamad atau Yesus ?

  9. Siapakah Nabi yang akan datang lagi ke dunia pada akhir zaman ( berarti Dia HIDUP ) utk menjemput/ menyelamatkan umatNya ( dari Aniaya Besar ) naik ke surga ?
  Muhamad atau Yesus ?

  10. Siapakah Nabi yang akan menjadi HAKIM SEMUA MANUSIA (menjadi Saksi/Jaksa manusia saat hari kematiannya , menurut Qs 4:159 ) ? Muhamad atau Yesus ?

  11. Siapakah Nabi yang TERKEMUKA DI DUNIA DAN DI AKHITAT menurut Qs 3:45 ?
  Muhamad atau Yesus ?

  12. Siapakah Nabi yang memegang KITAB KEHIDUPAN ( Wah 21:27 ) yang MENCATAT nama2 orang calon penghuni Surga ? Muhamad atau Yesus ?

  13. Siapakah Nabi yang ditetapkan ALLAH menjadi Jalan Yang Lurus , menurut QS 43 : 61 ?
  Muhamad atau Yesus ?

  14. Muhamad mengakui Yesus, tetapi sebaliknya TIDAK , atau
  Yesus mengakui Muhamad, tetapi sebaliknya tidak ?

  15. Siapakah Nabi yang SANGGUP MENGHAPUS / MENEBUS DOSA umat yang percaya kepadaNya ? Dan SANGGUP MEMBAWA umatNya NAIK KE SURGA ? Sehingga Dia tidak perlu lagi didoakan umatNya supaya selamat, sebab justru Dia Juruselamat.
  Muhamad atau Yesus ?

  16. Mana kitab suci yang DIAKUI / DIBENARKAN oleh kitab suci lainnya , tetapi SEBALIKNYA TIDAK ?
  Maksudnya : -Alkitab diakui/ dibenarkan Quran, tetapi sebaliknya tidak, atau
  -Alquran diakui/ dibenarkan Alkitab, tetapi sebaliknya tidak ?
  Nabi dengan ciri2 yang seperti itulah yang LAYAK ANDA IKUTI dan IMANI

  BalasHapus
 8. I. NABI YANG PALING BENAR DAN SEMPURNA ADALAH YANG CIRI2- NYA SBB :
  ( Yang bisa menyelamatkan manusia masuk Surga )
  1. DIAKUI oleh nabi2 sebelum dan sesudahnya (tertulis didalam kitab2 suci)
  2. Kedatangan, kelahiran, KEMATIAN,dan KEBANGKITANNYA SUDAH DINUBUATKAN terlebih dahulu oleh nabi2 sebelumnya, jauh2 hari sebelumnya, dalam kitab suci SEBELUMNYA, dengan sangat SPESIFIK sehingga tidak mungkin di salah tafsirkan. Kecuali oleh orang2 jahat yang nekad dengan tidak tahu malu merampok nubuat-2 itu untuk nabinya yang patut dikasihani karena tidak punya nubuat kedatangan, sehingga perlu ditolong oleh umatnya.
  3. Berita kelahiranNya disampaikan oleh malaikat dari sorga (Mat.1: 18-25) dan namanya diberikan oleh TUHAN
  4. Saat kelahiranNya ADA TANDA BINTANG dilangit, sedemikian rupa sehingga dapat membimbing 3 ahli bintang dari Persia datang menyembah bayi (nabi tsb) (ada tertulis di Mat.2:1-12)
  5. Nabi tsb dapat dikatakan BERASAL DARI SORGA, dinyatakan oleh kelahirannya yang TIDAK SAMA seperti nabi/manusia lain yang pada umumnya lahir akibat pembuahan oleh air mani seorang laki2 (manusia), melainkan nabi tsb lahir akibat pembuahan oleh BENIH ROH ALLAH (ELOHIM ) yg dimasukkan kedalam tubuh (rahim) ibunya (QS 21: 91) yang PERAWAN supaya menjadi TANDA (Kekuasaan TUHAN ) yang Besar dan RAKHMAT TUHAN bagi semesta alam. Memang, tidak mungkin manusia menjelma menjadi TUHAN ELOHIM , tetapi TUHAN ELOHIM sanggup mewujudkan diri Nya dalam rupa manusia.( Ingat, orang Hindu percaya bahwa Kresna adalah penjelmaan Dewa Wisnu ). Bacalah juga QS 19:17-21 ; QS 21:91 ; Qs 43:61 ; Qs 31:34 ; Yoh.1: 1- 14 dan Fil 2 : 5-10

  6. SEMUA NABI LAIN BERASAL DARI DEBU, TELAH KEMBALI MENJADI DEBU, (KEJ.3:19). TETAPI NABI SEMPURNA INI BERASAL DARI SORGA, DAN TELAH KEMBALI KE SORGA . TIDAK ADA KUBURAN NABI INI, YANG ADA HANYALAH BEKAS KUBURANNYA, YANG KOSONG.
  7. Memiliki kemampuan melakukan mujizat2, bahkan sejak masih kecil, sebagai BUKTI KEBENARAN KEILLAHIANNYA (QS 2: 87, QS 3:49, dan QS 19: 21), antara lain :
  a. Merubah air menjadi anggur dalam suatu pesta pernikahan di Kana (Yoh. 2 : 1-11)
  b. Memberi makan 5000 orang laki2 ( tidak termasuk wanita dan anak2) hanya dgn 5 ketul roti dan 2 ekor ikan (Mar. 6 : 30-43)
  c. Dapat berjalan diatas air. (Mat 14 : 22-33)
  d. Membangkitkan orang mati (Lazarus) yang sudah 4 hari meninggal. (Yoh 11:43-44)
  e. Menyembuhkan orang2 yang sakit dan orang2 yang kerasukan setan
  f. Bahkan Dia sanggup mengalahkan maut, dengan BANGKIT dari KEMATIANNYA

  8. Nabi itu betul2 suci, tidak ada pikiran cabul, padahal semua manusia / nabi sudah berdosa, tidak ada yg suci (QS 19: 19 ; Kis 4:30 & I Yoh 3:3,5 ; I Ptr 2:22; 2 Kor 5:21 ; Ibr 4:15 ) . Hanya TUHAN ELOHIM yang suci, tapi nabi ini juga suci, berarti ……….. ( Pikir dan renungkanlah : Siapa Dia sesungguhnya ? )
  9. Nabi itu sudah ditentukan Allah menjadi ‘TANDA’ bagi manusia dan sebagai ‘RAHMAT’ dari TUHAN bagi manusia dan hal ini adalah suatu perkara yg SUDAH DIPUTUSKAN (sebagaimana ditulis didlm QS 19: 21) Tidak ada nabi lain yang seperti ini, jadi taatlah kepadaNya (QS 43: 63 dan QS 3: 50)
  10. Nabi ini sungguh benar2 mengetahui tentang hari kiamat (QS 43: 61), padahal didalam QS 7: 187 dan QS 31: 34, dikatakan bahwa: ‘tidak seorangpun yg mengetahui tentang hari kiamat, kecuali pada sisi TUHAN ALLAH ( ELOHIM) . Jadi kesimpulannya: Siapakah sebenarnya nabi itu ?…. …( Pikir dan Renungkanlah) !
  11. Tidak ada seorang nabi pun yg sanggup membunuh si Dajjal, tetapi nabi tsb sanggup membunuh Dajjal kelak, hanya dengan hembusan nafasNya (tertulis didlm Hadits ibnu Majah dan juga di Alkitab 2Tes 2:8)
  12. Nabi tsb rela menyerahkan nyawaNya untuk menebus dosa seisi dunia, tapi juga SANGGUP mengambil kembali nyawanya dlm 3 hari, sebagaimana Ia menubuatkan sebelumnya (Yoh10:17–18). Setelah kebangkitanNya, selama 40 hari ia menemui pengikut2Nya, MEMBUKTIKAN kepada mereka bahwa Ia benar2 hidup (Kis 1 : 3)


  bersambung

  BalasHapus
 9. Samb.ttg Nabi Paling Sempurna
  13. Nabi itu benar2 suci kudus ( QS19:19 ; Kis 4:30), sebab memiliki benih Illahi (ROHULKUDUS), dan memiliki ROH TUHAN ALLAH ( ELOHIM ) secara penuh didalam dirinya. (QS 4: 171 dan I Pet.1: 18-20 ) Darah Nya sangat bernilai, sehingga Ia mampu menebus dosa seisi dunia dan
  14. Ia sanggup naik ke sorga sendiri (tanpa dibantu malaikat), dan DISAKSIKAN oleh para pengikutnya. Jadi BANYAK SAKSI mata pada saat itu, BUKAN BUAL / DUSTA seperti seorang nabi palsu, yg datang 600 th kemudian. ( Kis 1: 9 dan QS 3: 55)

  15. Murid2 nabi ini, bahkan beberapa hamba2 pilihanNya pun pada masa ini sanggup membangkitkan orang mati, hanya dengan menggunakan nama Nya, se ijin Nya ( Kis 9: 36-42). Padahal semua orang tahu, bahwa yang berkuasa menentukan mati hidupnya manusia, hanya TUHAN ALLAH ( ELOHIM) .
  16. Kelak dihari kiamat nabi tsb akan menjadi Hakim bagi semua manusia (Hadits Bukhari 34: 425 ; atau HSB 1090 ; Kis 10: 42-43)

  “Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya ‘Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang adil…” (Hadits Shahih Muslim 127).

  17. Nabi inilah yg memegang ‘Kitab Kehidupan’ yg mencatat nama2 orang yang akan masuk sorga yaitu mereka yang percaya dan menyerahkan hidup kepadaNya, serta taat kepada Nya ( Wah 3: 5 , Wah 20:15 dan Wah 21:27)
  18. Pada akhir zaman, nabi ini akan datang kembali (tertulis dalam Hadits Muslim 6931) untuk menjemput orang2 yg percaya kepada Nya; yang sudah mati didalam iman kepada Nya akan dibangkitkan terlebih dahulu (orang2 mati yang lain belum) ; Sesudah itu orang2 yang masih hidup yang beriman kepada Nya akan diubah menjadi manusia abadi (dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan) lalu akan diangkat naik ke sorga. Inilah yg disebut ‘pengangkatan orang2 percaya’.
  19. Nabi ini tidak perlu didoakan /dishalawatkan oleh umatNya supaya selamat ( tidak spt seorang nabi lain), sebab Ia justru penyelamat umatNya, bahkan Juruselamat manusia.
  20. Nabi ini terkemuka di dunia dan di akhirat (tidak ada nabi lain yang seperti ini) sebagaimana tertulis di dalam QS 3: 45
  21. Nabi ini pernah dinubuatkan (di Yoh 15: 25): “Orang dunia” akan membenciNya tanpa alasan, juga akan membenci pengikut2Nya, dan di Yoh 16:2 tertulis: “bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh pengikutNya, akan menyangka bahwa ia berbuat berbuat bakti kepada TUHAN ”. Nubuat ini telah tergenapi.

  22. Dalam kitab wahyu 1:8, nabi ini berkata: “Aku adalah Alfa dan Omega,....Yang Maha kuasa” dan di ayat 17-18: “AKU ADALAH YANG AWAL DAN YANG AKHIR, DAN YANG HIDUP. Aku telah mati, namun LIHATLAH AKU HIDUP, sampai se-lama2nya....” Bandingkan dengan QS 57:1-3 “ ALLAH, DIALAH YANG AWAL DAN YANG AKHIR, YANG ZHAHIR (YANG NYATA) DAN YANG BATHIN ( Yang tidak dapat digambarkan hikmat zat Nya oleh akal) dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu “ DAHSYAT SEKALI NABI INI

  23. Dia tidak pernah minta2 untuk disembah, ketika masih bayi saja, 3 orang ahli bintang dari Persia jauh2 datang utk menyembah Dia, semua manusia akan menyembah Dia ( Za.14:16 & Fil.2: 10-11), bahkan semua malaikat Allah harus menyembah Dia ( Ibr.1: 6 ).
  ALLAH yang BENAR, tidak pernah menyuruh malaikat menyembah manusia, Adam sekalipun, kecuali menyembah nabi sempurna itu. ( Kecuali allah palsu didalam kitab suci palsunya )
  24. Nabi ini adalah Firman ALLAH dan ROH NYA : “ Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu “ ( Hadist Anas bin Malik hal 72 )  BalasHapus
 10. II. INILAH CIRI-2 KITAB SUCI YANG ASLI , PALING BENAR dan SEMPURNA, SBB:
  1. Diakui kebenarannya oleh Kitab suci agama lain (QS 2: 87 ; QS 5: 46, 68, QS 32: 23; QS 10: 94), tetapi sebaliknya tidak.
  2. Nabi utama, dll dari kitab suci ini juga DIAKUI oleh nabi / kitab suci agama lain, tetapi sebaliknya tidak.
  3. Dengan demikian, kitab suci ini memiliki TINGKAT STATUS KEBENARAN yang SANGAT dan PALING TINGGI dibandingkan dengan kitab2 lain

  4. Kitab ini ditulis dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga TERJAGA KEBENARANNYA. Biarpun ditulis dalam banyak terjemahan/ versi , tetapi INTI BERITA nya TETAP SAMA.
  Yaitu: KESELAMATAN HANYA ADA DIDALAM IMAN KPD KRISTUS YESUS DIDALAM DARAHNYA YG KUDUS dan TIDAK TERNILAI HARGANYA yang DITUMPAHKAN diatas kayu SALIB

  5. Kitab suci ini ditulis oleh banyak nabi/ rasul (±40 orang, yg semuanya dari garis keturunan : Abraham, Ishak ,Yakub, artinya dari bangsa Yahudi ) dalam waktu ±1600 tahun. (QS 29: 27; Yes 2:3; Yeh 38:17; Rom 3:1-2) Nabi2/Rasul2 ini menulis di jaman nya masing masing, sehingga mereka TAHU PERSIS kejadian2 saat itu, ,karena mereka MENYAKSIKAN dengan mata sendiri ( hidup pada jaman itu dan berada dinegeri itu), maka KEBENARANNYA sangat meyakinkan.
  Maksud dan misalnya: Rasul2 pengikut nabi sempurna / istimewa tsb ( ada 8 orang Rasul ) menulis tentang beliau, yg mereka BETUL2 KENAL, dan MENYAKSIKAN DENGAN MATA SENDIRI : KEMATIAN, KEBANGKITAN DAN KENAIKAN Nya ke Surga dan ternyata memang TULISAN2 MEREKA SE-NADA, TIDAK BERTENTANGAN, SALING MENEGUHKAN KEBENARAN2 NYA, SEHINGGA TULISAN RASUL2 TSB SANGAT DAPAT DIPERCAYA KEBENARANNYA, dibandingkan dengan tulisan seorang ( satu orang) nabi yg lahir 600-an tahun kemudian, dari negeri yang JAUH, BUTA HURUF, hanya dengar2, TIDAK MENYAKSIKAN kematian & kebangkitan Nya, tapi ( dengan sok tahu ) menyangkal kematian dan kebangkitan nabi istimewa tsb, sangatlah DIRAGUKAN KEBENARANNYA ( bahkan DAPAT DIPASTIKAN KESALAHANNYA), PENGETAHUANNYA HANYA TERBATAS dari “mendengar” apa kata orang2/ mahluk yang tidak jelas jati dirinya.
  Mana yang lebih dapat dipercaya kebenarannya ? Tulisan 40 nabi yang menulis apa yang mereka saksikan/alami sendiri semua kejadian2 yang ditulisnya, dan meskipun tidak semuanya saling mengenal, tapi tulisan2 mereka saling meneguhkan kebenaran2, berkesinambungan, saling sambung menyambung,dan nubuat2 dari nabi2 terdahulu digenapi dalam kitab2 yg kemudian, sehingga dapat dikumpulkan menjadi satu kitab suci ; atau kah tulisan satu orang nabi yg lahir 600 an th kemudian, yang TIDAK MENYAKSIKAN dan TIDAK MENGALAMI semua kejadian2 dalam tulisannya ? Jadi 40 : 1, mana yang lebih dapat dipercaya kebenarannya??
  Mana yang berdusta dapat diketahui dengan jelas, kecuali oleh orang yang sangat bodoh sekali.
  Bila kita membaca kitab suci ini dari awal sampai akhir akan terasa seperti membaca satu buku, yang ditulis oleh satu penulis saja, sehingga dapat diyakini, bahwa semua penulis yang berbeda itu di ilhami/dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu: Allah sendiri yang memberi ilham/wahyu kepada nabi2/rasul2 penulis2 tsb . ( 2Tim:3:16; Yer 30: 2,4; Hos 8:12; Hab 2: 2 ; I Kor 10:11 )

  6. Nubuat2 dalam kitab SUCI ini, semua sudah digenapi kecuali yang memang belum saatnya, mis:
  a. Tentang Kelahiran (Yes 7;14; Yes 9:5-6; Yes 11:1-10), tentang Kematian, Kebangkitan nabi istimewa tsb, sudah digenapi.(Mzm 16:10, Yes 53: 10-11, Yoh 10: 17-18, Mat 12:40, Luk 18: 31-34).
  b. Asal-Nya dari garis keturunan : Abraham- Ishak- Yakub- Yehuda- Daud- dan dari seorang perawan, dan yang lahir di Bethlehem, tergenapi dengan TEPAT
  c. Juga tentang kembalinya bangsa Israel ke tanah mereka, yang telah diberikan Allah kpd mereka, telah digenapi (QS Almaidah 21, dan Yeh 37:21-28; Yeh 39:25-29; Yes 11:11-16; Yer 16:14-15; Yer 30:3).
  d. Nubuat Nya sebagai Juruselamat ( Yes 43:11, Hos 13:4) telah terbukti benar, digenapi, ada tertulis di kitab Luk 2: 10-14, dan Yoh 4:42 .

  bersambung

  BalasHapus
 11. samb.ttg Kitab Suci Sempurna
  e. Juga nubuat tentang munculnya nabi palsu ( 2 Pet 2: 1-3 ; I Yoh 2: 22-23 ; I Yoh 4: 1-4) , yang ciri2-nya : MENYANGKAL YESUS SEBAGAI TUHAN DAN JURUSELAMAT, sudah digenapi 600 an tahun kemudian di Arab ( abad ke 7 ). Jadi sangat meyakinkan kebenaran kitab suci ini
  f. Nubuat , bahwa semua orang yang memberkati Israel akan diberkati Tuhan.
  Lihat saja AS sangat diberkati. Sebaliknya orang yang mengutuk Israel akan dikutuk , ini juga terbukti : Lihat saja Sadam Husein / Irak, Kadafi/ Libya dan Syria, negara mereka hancur dan kacau . Dan Israel , sebagai bangsa yang diberkati Allah , menjadi bangsa yang tidak terkalahkan. Lihatlah sejarah perang Israel – Arab th 1948, 1956, 1967, 1973, 1979, 1982, 1996, 2006 , 2008, 2014 dll, yang selalu dimenangkan oleh Israel
  7. Jumlah ayat2nya tidak sama dgn jumlah setan = 6666 sebagaimana tertulis didalam injil Barnabas pasal 21 dan tidak mengandung ciri2 setan=666 sebagaimana tertulis didalam Alkitab, Wahyu 13:18
  8. Ayat dan jumlah nya tidak ber –ubah2, misalnya dulu 6666, setelah tahu bahwa sama dgn jumlah setan, malu, maka di ubahlah jumlah ayat2nya, misalnya menjadi 6236, dan kemudian diubah lagi menjadi 6220.( Koq ber-ubah2 begitu ya? )
  9. Harus dibaca dengan pengertian, tidak perlu di hafal, tapi harus merenungkannya (dgn bimbingan Rohulkudus) dan melakukannya. Bukan : asal baca, meskipun hafal, dengan suara keras tapi tanpa pengertian, tidak ada gunanya, alias sia2.
  10. Dalam terjemahannya, tidak ada kata2 tambahan / sisipan / catatan2 kaki, yg mengubah arti sebenarnya dari ayat2 nya, seperti yang terjadi dalam kitab … .dalam terjemahan oleh Depag.
  11. Ayat2nya tidak pernah : diubah/direvisi, dibatalkan, dihapus, meskipun untuk diganti dengan yang lebih baik, sebab sudah dalam keadaan baik dan sempurna. Meskipun sering DITUDUH dan difitnah oleh si “jahat”, bahwa ayat2nya sudah diubah, tapi TIDAK ADA BUKTINYA; apa yang dituduhkan telah diubah? kapan, dimana, oleh siapa, dan kenapa harus diubah, apa alasannya itu semua hanya sekedar fitnah si iblis tanpa dasar dan bukti.
  12. Kitab ini sudah lengkap dan sempurna , sehingga tidak perlu ada lagi nabi lain atau kitab lain setelah itu. Sudah ada kata2 penutup, nya sbb : “ Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan2 ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka2 yang tertulis didalam kitab ini, dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan2 dari kitab nubuatan ini,maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, … dst (Wahyu 22: 18-21)
  13. Kitab ini tidak perlu me-ngaku2 sebagai kitab suci paling benar dan paling sempurna dan tidak perlu juga me-ngaku2 sebagai mujizat, sebab: KEBENARAN, KESEMPURNAAN, KEAJAIBAN KITAB SUCI ini terbukti dan diakui secara otomatis oleh orang2 jujur yang membacanya, yaitu mereka yang diterangi oleh Roh Kudus, sehingga dapat mengerti dan melihat semua Kebenaran-2 yang ada dalam kitab suci tsb.
  TIDAK MUNGKINLAH , BILA DIKATAKAN QURAN TELAH MENGOREKSI ALKITAB, TIDAK MASUK AKAL WARAS !

  BalasHapus
  Balasan
  1. MENANGGAPI FITNAH KEJI / TUDUHAN YG BODOH, TTG PEMALSUAN ALKITAB
   (KITAB SUCI PALSU , IALAH YANG BERTENTANGAN DENGAN ALKITAB )
   Awloh TELAH MEMERINTAHKAN nabinya untuk MENEGAKKAN ajaran2 Alkitab, sebagaimana tertulis dalam QS 10:94 ; QS. 5: 20, 46-47, 68 ; QS.32:23, dan ayat2 lain yang membenarkan Alkitab (QS 2: 53, 87 ; Qs 3: 3, 84, dan QS 29 : 46 ; QS 2:136 &176 )
   Dan TIDAK ADA SATUPUN ayat Quran yg mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yg sudah diubah atau dipalsukan.
   Bahkan SAMPAI AKHIR HIDUPNYA PUN MUHAMAD TIDAK PERNAH MEMPERINGATI UMATNYA , BAHWA ADA AYAT ALKITAB YANG DI –UBAH2 ATAU DIPALSUKAN .
   Tetapi pengikutnya tetap NEKAD, DENGAN TIDAK TAHU MALU menyebar DUSTA dan FITNAH, bahwa Alkitab sudah dipalsukan.
   Apakah berarti allahnya muhamad bodoh ? Sebab dia SUDAH memerintahkan nabinya untuk menegakkan suatu kitab yang sudah dipalsukan ? ? Tidak mungkin kan ? dan TIDAK MASUK AKAL !

   Lagipula, saat itu Alkitab sudah tersebar ke-mana2, sampai ke Eropa, Yunani, Itali, Turki, Arab, Afrika dll, sehingga TIDAK MUNGKIN DIPALSUKAN, sebab :
   - Harus ada kekompakan dari semua orang Kristen dan apakah mereka SEMUA setuju? ----Harus ada konperensi orang2 Kristen se dunia untuk mengubah ayat2 Alkitab dan
   -HARUS ADA PENARIKAN ALKITAB2 DARI PEREDARAN.

   Nah semua hal ini TIDAK PERNAH TERJADI DAN PASTI KETAHUAN DONG ! :
   ayat2 mana yang dipalsukan? diubah jadi apa?, apa alasan perubahan? kapan dan dimana ada konperensi orang Kristen yang mengubah? Kapan ada penarikan semua Alkitab yang telah tersebar itu ? Apa BUKTINYA ? dsb. TAPI TIDAK ADA BUKTI !

   TUDUHAN ini TIMBUL karena TERDORONG OLEH HASRAT HATI yang SANGAT INGIN/ BUTUH ada ayat Alkitab yang membenarkan Muhamad, tetapi KENYATAANNYA TIDAK ADA.
   KARENA TIDAK ADA, JADI STRESS, sehingga di-cari-2-lah alasan2, bahwa mungkin ayat2 Alkitab sudah diubah atau disembunyikan atau dipalsukan.
   Tetapi TIDAK ADA SATU BUKTI pun. TUNJUKKANLAH BUKTI itu, bila memang benar !! Jangan asal menuduh !

   Jadi SANGAT TIDAK MUNGKINLAH ada pemalsuan itu.
   Satu2nya kemungkinan adalah iblis, sipenipu /penyesat/ pendusta itulah PEMALSU yang memalsukan Alkitab , dengan membuat satu KITAB SUCI PALSU / TIRUAN, pada abad ke 7, lalu dengan NEKAD DAN TIDAK TAHU MALUNYA, mengklaim bahwa kitab suci palsunya sebagai yang asli, paling benar dan paling sempurna lalu memFITNAH / MENUDUH Alkitab yang Asli sudah dipalsukan, dan dirobah, padahal dialah Pemalsu yang memalsukan Alkitab.
   Ibarat : MALING TERIAK MALING. Tentunya, dalam melaksanakan ini, ia memakai manusia ( yang busuk/ jahat/ yang sama dgn iblis, yang tidak tahu malu, pendusta, dan yang BUTA HURUF, dan yang HINA , yang mau diperalat iblis )
   Hanya orang2 yang TELAH DIBUTAKAN IBLIS saja yang tertipu oleh Kitab suci Palsu ini

   Hapus
  2. ALKITAB ADALAH KITAB SUCI YANG PALING TINGGI TINGKAT STATUS KEBENARANNYA, STANDART KEBENARAN, BUKAN QURAN, APALAGI HADIST
   sebab :
   1. Quran SUDAH MENGAKUI DAN MEMBENARKAN Alkitab ( QS 5:20,46, 68 ; 32:23 ; 10: 94 ) tetapi SEBALIKNYA TIDAK
   2. Quran TIDAK PERNAH MENGATAKAN, bahwa Alkitab sudah dipalsukan, TIDAK ADA AYATNYA. TIDAK TERBUKTI ! !
   Bahkan SAMPAI AKHIR HIDUPNYA PUN MUHAMAD TIDAK PERNAH MEMPER INGATI UMATNYA , BAHWA ADA ALKITAB PALSU , ttg ayat apa yg dipalsukan.
   3. Banyak ayat2 quran yang BERTENTANGAN dengan Kebenaran Alkitab, bahkan saling bertentangan dengan ayat2 quran yang lain. ( Jadi menurut Qs 4 :82 , dapat dikatakan bahwa Quran BUKAN Wahyu TUHAN )

   JADI TIDAK MUNGKIN, DAN TIDAK MASUK AKAL WARAS, BILA DIKATAKAN QURAN TELAH MENGOREKSI ALKITAB

   4. Muhamad HANYA ME- NGAKU2 DAN MENGANGKAT DIRI SENDIRI menjadi nabi , TIDAK memiliki Bukti2 Kenabian, berupa :
   a.Adanya nubuat2 dari nabi2 SEBELUMNYA dan juga dari kitab suci SEBELUMNYA .
   b.Kemampuan membuat mujizat dan disaksikan oleh banyak orang dan TERTULIS didalam kitab suci Asli. Kecuali merampok milik Yesus, lalu di claim menjadi milik muhamad

   5. Muhamad TIDAK SUCI KUDUS sebagaimana layaknya seorang nabi, lihat saja di Qs 19:19, SIAPA yg disebut suci ? dan di Qs 19:21 & 21:91 SIAPA yang disebut menjadi Tanda Kekuasaan Allah yang besar dan telah ditetapkan Allah menjadi Rakhmat bagi manusia ?

   JADI MUSLIM HARUS DAN WAJIB PERCAYA ALKITAB, sedangkan orang Kristen tidak boleh percaya Quran

   JANGAN HERAN BILA ADA AYAT2 ALKITAB YANG MENYATAKAN YESHUA SEORANG MANUSIA, SEBAB MEMANG DIA PERNAH TURUN KEDUNIA DAN MENJELMA ( BERINKARNASI ) MENJADI MANUSIA, HANYA SELAMA 33,5 TAHUN

   SALIB, ADALAH BUKTI KASIH TUHAN YAHWEH , BILA FIRMAN YAHWEH TIDAK TURUN KE DUNIA DAN MENJELMA MENJADI MANUSIA SELAMA 33,5 TAHUN, YESHUA NAMANYA DAN MATI DI KAYU SALIB, MAKA TIDAK AKAN ADA PENEBUSAN DOSA, DAN KESELAMATAN MASUK SURGA BAGI MANUSIA
   6. NASKAH ALKITAB ASLI ADA TERSIMPAN SECARA RAHASIA dan AMAN DI YERUSALEM, dijaga KETAT terhadap pencurian oleh PENJAHAT2 muslim yang ingin melenyapkan Naskah Asli tsb
   Biarpun banyak terjemahan dalam berbagai bahasa, tetapi HEBATNYA , semuanya mempunyai INTI PENGERTIAN YANG SAMA , TIDAK BERTENTANGAN DALAM PENGERTIANNYA , tidak seperti terjemahan Quran yg sering disisipi kata2 tambahan sampai BERUBAH ARTINYA

   Hapus
 12. SIAPAKAH YANG BERHAK MENGAMPUNI DOSA MANUSIA

  Mar 2:7 “.....Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah sendiri ? “ ( idem di Luk 3:3 ; Luk 5:21)
  Tetapi di ayat 10 : “ Tetapi supaya kamu tahu, bahwa didunia ini Anak Manusia ( ALLAH yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus ) berkuasa mengampuni dosa “ .... ( idem di Mat 9:6 ; Luk 5:24)

  Yoh 20: 21-23 ....”.Sekarang Aku ( Yesus) mengutus kamu ( murid2 Nya), .... sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka , dan berkata : ” Terimalah Roh Kudus . Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kami menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada “

  Jadi Rasul2 Tuhan Yesus , diberi Kuasa untuk mengampuni dosa orang
  Sebagai orang Kristen Protestan , saya tidak pernah mendengar ada Pdt berdoa / berkuasa mengampuni dosa orang / jemaatnya.  YESUS BUKAN DICIPTAKAN DARI KALIMAT ALLAH, MELAINKAN DIA SENDIRILAH KALIMAT ALLAH DAN ROH NYA

  QS 4:171 Ayat ini saya salin, TANPA kata2 TAMBAHAN/ SISIPAN dgn MEMBUANG kata2 dalam kurung yang MENYESAT KAN / MENGUBAH arti itu :
  ”….SESUNGGUHNYA AL MASIH, ISA putera Maryam itu, adalah Utusan Allah dan KALIMAT-NYA dan ROH DARI PADA NYA

  Jadi kesimpulannya : sama dengan yang ditulis dalam Al Kitab, di Yoh 1:1-18 .

  Hadist Anas bin Malik hal 72 “ISA FAA INNAHU ROHULLAH WA KALIMATUHU “ , artinya : ISA ADALAH ROH ALLAH DAN FIRMANNYA

  JADI BILA ALQURAN BENAR2 BERASAL DARI TUHAN , SEHARUSNYA ISINYA SAMA DENGAN ALKITAB.

  Juga dalam ayat ini dikatakan TUHAN tidak mempunyai Anak.
  Padahal itulah yang membawa Keselamatan bagi manusia. Sebab bila Firman Allah tidak turun menjadi manusia ( Anak Allah ) , tidak akan ada KESELAMATAN .
  Sehingga ayat ini mencelakakan umat kedalam kebinasaan, sebab membuat mereka menolak Yesus sebagai Anak ELOHIM ( ALLAH, tapi bukan swt yg di kaabah ) dan juga menolak dijadikan anak2 TUHAN ALLAH
  Jadi IBLIS TELAH MENIPU UMAT DENGAN AYAT JAHATNYA INI, SEHINGGA MEREKA LEBIH SUKA MENJADI ANAK2 IBLIS DARIPADA MENJADI ANAK2 TUHAN.

  DAN KELAK MEREKA JUGA LEBIH SUKA PERCAYA KEPADA DAJJAL YANG ADALAH ANAK SULUNG IBLIS, DARIPADA PERCAYA KEPADA YESUS ANAK ALLAH

  BalasHapus
 13. Ralat tulisan diatas :

  Yoh 20: 21-23 ....”.Sekarang Aku ( Yesus) mengutus kamu ( murid2 Nya), .... sesudah berkata demikian ia mengembusi mereka , dan berkata : ” Terimalah Roh Kudus . Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada “

  BalasHapus
 14. TENTANG GELAR YESUS : RAJA SEGALA RAJA
  Gelar ini sangat jelas menunjuk kepada Tuhan Yesus,

  Wah.17:14 “Mereka akan berperang melawan Anak Domba ( Yesus). Tetapi Anak Domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuan diatas segala tuan dan Raja diatas segala raja ”

  Wah 19:11 ( disingkat ) Ia yang bernama : “Yang Setia dan Yang Benar ”, Ia MENGHAKIMI ....... ayat 12 : MataNya bagaikan nyala api dan diatas kepalaNya terdapat banyak MAHKOTA ayat 13 .......nama Nya ialah : “ FIRMAN ALLAH “
  Ayat 14.. semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia........
  Ayat 16 Dan pada jubah Nya dan paha Nya tertulis suatu nama, yaitu : “Raja segala raja
  dan Tuan diatas segala tuan ”
  ( Dalam bahasa Inggerisnya : KING of Kings and LORD of Lords ) baik K.J 2000, maupun New English Translation  YESUS SEBAGAI HAKIM UMAT MANUSIA
  Inilah ayat2 nya :
  Yoh 5:22 “BAPA tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan PENGHAKIMAN itu SELURUHNYA kepada ANAK
  Yoh 5:27 “Dan Ia ( Allah, bukan swt ) telah memberikan KUASA kepada Nya ( Yesus) untuk MENGHAKIMI, .....dst
  Kis 10:42 .....”Dialah yang ditentukan Allah menjadi HAKIM atas orang2 hidup dan orang2 mati ( idem di Kis 17:31 & 2 Tim 4:1 & Wah 19:11, lihat diatas)
  Yoh 5:30 menyatakan , bahwa Yesus , sebagai Anak Allah menghakimi dgn benar dan adil , sebab ber-sama2 dan sesuai dgn kehendak Bapa

  Menurut Hadist2 :
  . Kelak dihari kiamat nabi tsb akan menjadi Hakim bagi semua manusia (Hadits Bukhari 34: 425 ; atau HSB 1090 )

  “Demi Allah yang jiwaku di tangan-Nya, sesungguhnya telah dekat masanya ‘Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi Hakim yang adil…” (Hadits Shahih Muslim 127).

  BalasHapus
 15. PELAJARILAH : CARA MEMBEDAKAN ANTARA TUHAN / NABI YANG BENAR/ SEJATI , DENGAN YANG PALSU
  Supaya kita gak usah cape2 berdebat, padahal kitab suci yang diimani masing2 berbeda, tidak akan ketemulah. Inilah ciri2 nya :
  1. Lihat saja: APAKAH ADA NUBUAT KEDATANGAN nabi itu dari nabi2 sebelumnya, dan tertulis dalam kitab suci SEBELUMNYA? (tanpa merampok nubuat nabi lain, seperti yang telah dilakukan dgn tidak tahu malu)
  2.APAKAH NABI ITU SANGGUP MEMBUAT MUJIZAT DAN DISAKSIKAN ORANG BANYAK, dan tertulis dalam kitab suci ? yaitu: menyembuhkan orang sakit atau kerasukan setan, membangkitkan orang mati, bahkan sanggup BANGKIT dari kematiannya? Dengan perkataan lain, menguasai hidup mati diriNya sendiri atau tidak?
  3.Bagaimana PERILAKU nabi: apakah baik hati, SUCI KUDUS, ataukah jahat/ suka membunuh/ memfitnah, menuduh, CABUL dan PERILAKU SEXNYA BEJAD ?
  4.Apakah ajaranNya MENGASIHI sesama manusia, bahkan musuh atau MEMBENCI/ MEMBUNUHI / PENGGAL semua orang yang tidak seiman?
  5.Apakah mengajarkan: Mendoakan/ memberkati musuhmu atau membalas kejahatan dengan kejahatan ?
  6.Apakah sanggup MENYELAMATKAN umatNya,dengan MENGORBANKAN diriNya, sehingga tidak perlu didoakan oleh umatNya ATAU minta umatnya BERKORBAN NYAWA SIA2 ( bom bunuh diri ) dan MINTA DIDOAKAN umatnya setiap hari supaya selamat ?
  Dpl. Apakah umatNya sudah TERJAMIN SELAMAT masuk surga atau PASTI mendatangi/ masuk neraka sesuai Qs 19:71?
  7. Surga yang dijanjikanNya itu, SUCI KUDUS atau KOTOR penuh NAFSU SEX BEJAD , MAKSIAT dan PERCABULAN?
  8.BENIH kelahiranNya, apakah dari Rohul Qudus atau dari air mani (manusia) ayahnya ? Dpl Apakah BERASAL DARI SURGA DAN SUDAH KEMBALI KESURGA ATAU DARI DEBU TANAH DAN SUDAH KEMBALI MENJADI DEBU TANAH?
  9.Siapa yang memberi KESAKSIAN tentang diri Nya : Dari Surga dan nabi2 lain sebelumNya (dan sesudah Nya), atau HANYA ME-NGAKU2 DAN MENGANGKAT DIRINYA SENDIRI SEBAGAI NABI ?
  10.Apakah kitab tulisannya DIAKUI/ dibenarkan oleh kitab suci agama lain atau tidak ?
  11.Apakah isi kisah2 dalam kitab buatannya tersusun rapi atau kacau/ lompat2 tidak teratur dan banyak pertentangan/ kejanggalan / kesalahan didalamnya ?
  12.Apakah nabi nya sanggup membunuh Dajjal hanya dengan hembusan nafasNya atau tidak mampu?
  13. Apakah gelar nya SAW ( Semoga Keselamatan atasnya ) , atau AS ( Yang sudah selamat ) ?
  13.Apakah mengajarkan : KEBEBASAN BERAGAMA, tidak menghalangi orang beragama lain beribadah (seperti di Inggeris, USA,Eropa, Australia) atau MENGHALANGI ( seperti di negara2 Arab, Mesir, Pakistan, Iran, Irak dll ) bahkan BOLEH MERUSAK RUMAH IBADAH agama lain ?
  14.Bagaimana keadaan nabi tsb ketika didatangi malaikat: merasa senang/ damai, seperti Bp. Abraham, Maria ( bunda Yesus) dan Maria Magdalena atau: gemetar, menggigil ketakutan, lari ter-birit2 pulang kerumahnya , diselimuti istrinya ?
  Bacalah di mukadimah terjemahan quran oleh Depag. Bersikap jujurlah demi kepastian selamat masuk surga, jangan menipu diri sendiri/ keluarga anda.

  BalasHapus
 16. APA SYARAT MUSLIM SPY SELAMAT MASUK SURGA ?
  1. Harus suci, tidak berdosa sedikitpun, dan SEMPURNA amal ibadahnya : sholat, menghafal Quran, puasa, naik haji dll ( Ingat : TIDAK ADA SEORANGPUN manusia yang tidak berdosa, kecuali HANYA YESUS sesuai QS 19: 19 & I Yoh 3:3,5 ; Kis 4:30 ; I Pet 2:22 ; II Kor 5:21 ; Ibr 4: 15 )
  2. Harus mati syahid , baru bisa langsung masuk surga dan dikawinkan dengan 72 bidadari2 cantik yg selalu perawan ( Inilah DUSTA BESAR yang hanya dipercayai orang2 yg jauh dibawah cerdas )
  3. Harus masuk Neraka terlebih dahulu, entah 10 tahun , 20 th atau 30 th, atau lebih , tidak ada yang tahu, sesuai Qs 19: 71 (Sekali masuk neraka, mana bisa keluar lagi) ?
  4. Harus melewati jurang api yang me-nyala2 dengan berjalan diatas seutas rambut yang dibelah tujuh.
  -Wah , berjalan diatas seutas tambang aja susah, apalagi diatas seutas tali
  -Wah , berjalan diatas seutas tali aja susah, apalagi diatas seutas rambut
  -Wah , berjalan diatas seutas rambut aja susah, apalagi diatas seutas rambut yg dibelah tujuh
  5. Hadist Sahih Muslim bersumber dari Abu Huraira; Muhamad berkata : “KETAHUILAH BAHWA SETIAP ORANG DIANTARA KALIAN TIDAK AKAN SELAMAT KARENA AMALNYA .“ Para sahabat nya bertanya : Ya Rasulullah, tidak juga kah engkau ? MUHAMAD MENJAWAB : “YA, TIDAK JUGA AKU, kecuali bila Allah melimpahi aku dengan RAHMAT DAN KARUNIA dari Nya, tapi WALAHUALAM”
  KESIMPULAN : TIDAK MUNGKIN LAH ADA MANUSIA YANG SANGGUP

  INGATLAH QS 19 :21, BAHWA YG TELAH DIPUTUSKAN ALLAH MENJADI TANDA DAN RAKHMAT NYA BAGI MANUSIA , ADALAH ISA ALMASIH ! BUKAN MUHAMAD !!

  TIDAK ADA KEPASTIAN KESELAMATAN BAGI MUHAMAD, AMAL IBADAH PUN TIDAK MENJAMIN, APALAGI BAGI PENGIKUTNYA
  Menurut Hadist Sahih Muslim yg bersumber dari Abu Hurairah , Muhamad pernah berkata : عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِعْمَلُوْا وَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلُهُ الجَّنَّةَ قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ وَلاَ أَنَا إلاَّ اَنْ يَتَغَمَّدَ نِيَ الله ُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ فَضْلٍ وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِى بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ. ( ح.ر مسلم ۸:۱٤۰، إبن كثر ٤:٥۰۱)
  Dan juga dari Aisyah, katanya nabi saw, bahwasanya beliau pernah berkata: ”Beramallah kalian, Sederhanalah (jangan berlebih-lebihan), berusahalah benar dan Istiqomah. Ketahuilah SESUNGGUHNYA AMAL seseorang dari kalian TIDAK AKAN MENJAMIN kalian masuk ke dalam Surga.” Mereka (para sahabat ) bertanya : ” apakah Anda juga demikian ya Rasulullah ? ”
  Beliau menjawab : ” YA, AKU JUGA , kecuali BILA Allah melimpahi aku dengan Rahmat dan Anugerah / Karunia-Nya ” , tapi wallahuallam
  Dan pada riwayat lain menurut Al- Bukhari : dengan Maghfiroh dan Rahmat-Nya.
  (HR. Muslim 8:140, Ibnu Katsir 4:501)
  IBADAH 500 Tahun pun SIANG MALAM TETAP TIDAK MENJAMIN MASUK SURGA
  Penulis: Let's Learn About Islam ( Titian Tasbih )
  1. YANG TERPENTING adalah BAGAIMANA CARA agar AMAL DITERIMA, DAN DOSA DIAMPUNI, KARENA AMAL SAJA TIDAK MENJAMIN MASUK SURGA
  INGATLAH :
  1. SIAPA yang telah diputuskan ALLAH menjadi TANDA dan RAKHMAT dari ALLAH bagi manusia , menurut Qs 19 : 21 ??
  2. Qs 4: 159 , SIAPA yang akan menjadi SAKSI mu pada hari Kiamat ??
  3. Qs 43: 61 SIAPA yang BENAR2 MENGETAHUI tentang hari Kiamat, SELAIN ALLAH ??
  4. Qs 3:55 SIAPA yang setelah kematianNya diangkat ALLAH ke sisiNya ??
  5. Ayat2 Alkitab yang wajib dipercayai oleh muslim : Yoh 3: 16, 18 & 36 ; Yoh 14: 6 ; Mar 16: 16 ; Kis 4:12 ; Rom 8:1-2 ; Rom 10: 9-10 ; Wah 21:27
  6. Siapakah Tuhan Semesta Alam yg se-benar2-nya menurut Qs 10: 90 ?

  BalasHapus
 17. APA RAHASIANYA : MENGAPA ANAK-2 ELOHIM ( YAHWEH, ALLAH ISRAEL ) PASTI MASUK SURGA ?

  1. Sebagaimana Raja akan memberi anak2nya pengawal pribadi, demikian juga TUHAN ALLAH (bukan swt) akan memberi anak2 Nya Malaikat Pengawal/ Pelindung, yang akan menjaga dari segala kejahatan dan penyesatan setan, dan pada hari kematian, Malaikat Pengawal akan membawanya terbang kesorga.
  2. Sebagaimana anak2 Raja pasti dan berhak tinggal di istana Raja, bapanya, demikian juga anak2 TUHAN ALLAH ( bukan swt) berhak dan pasti masuk/ tinggal di sorga, dirumah Bapa Sorgawi.
  SEBALIKNYA, mereka yang MENOLAK menjadi anak TUHAN ALLAH , pasti segera disambar dan dicaplok iblis, dijadikan anak2 nya (iblis ), mau atau tidak mau, dipaksa, sebab tidak punya malaikat Pengawal/Pelindung, sehingga tidak mampu melawan. Dan pada hari kematiannya, pasti mengikuti sang bapa ( iblis ) keneraka, sesuai dgn QS.19 :71
  3. Menurut Yeh 36:26-27 “YAHWEH ELOHIM ( TUHAN ALLAH) akan memberikan anak2-Nya: hati dan roh yang baru, dan DIA akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dan sebagai gantinya, diberikan hati yang TAAT. Selain itu , juga YAHWEH akan memberikan ROHNYA diam / tinggal didalam batin anak2Nya dan YAHWEH akan membuat/ memampukan anak2Nya hidup suci menurut segala ketetapanNya dan tetap berpegang teguh pada pada peraturan2- Nya dan melakukannya
  4. Sebab anak2 TUHAN ALLAH sudah DIBEBASKAN / DITEBUS oleh DARAH YESUS dari keterikatan Hukum Dosa dan Hukum Maut, TIDAK ADA LAGI PENGHUKUMAN BAGI MEREKA YANG ADA DIDALAM YESHUA HAMASHIA ( Rom 8 :1-3 dan Yoh 3 : 16, 18 ,36 ; Rom 10 : 9-10 dan Kis Ras 4 : 12 dll. )
  5. Sebagai anak2 TUHAN ELOHIM, nama2 mereka pasti sudah TERTULIS DIDALAM KITAB KEHIDUPAN yang DIPEGANG OLEH YESHUA HAMASHIA, sehingga PASTI MASUK SURGA (Wah 21 :27 )


  SIAPAKAH ANAK-2 ELOHIM ( ALLAH ) ?
  1.Mereka yang percaya dan menerima Firman ELOHIM/ALLAH = ELOHIM / ALLAH (Yoh 1: 1 -18 ) yang telah menjadi manusia, yaitu YESHUA HAMASHIA
  2.Semua orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh ELOHIM/ ALLAH = Roh Kudus ( Rom.8:12- 17 )
  3.Mereka yang hidupnya membawa Damai ( Mat.5:9 ), tidak suka perang / membunuh
  4.Mereka yang sanggup mengasihi orang yang membencinya dan juga sanggup berdoa bagi mereka yang menganiayanya (Mat.5: 44-48 )
  5.Mereka yang beriman didalam YESHUA HAMASHIA dan telah dibaptis dalam nama KRISTUS ( Gal.3: 26-27 dan Gal.4 : 4-7 )
  6.Mereka yang (telah) lahir ( baru) dari ELOHIM/ ALLAH, dan memiliki benih Illahi dalam dirinya ( I Yoh 3 : 9 )
  7.Mereka yang percaya, bahwa YESHUA adalah HAMASHIA= Mesias= Almasih ( Yang Diurapi menjadi Raja dan Tuan diatas segala raja dan tuan, dpl. Juruselamat manusia ) dan yang telah mengalahkan “dunia” ( maksudnya: roh2 jahat / iblis didunia) menurut I Yoh 5 : 1-5
  8.Mereka yang telah memenuhi syarat2 / kondisi diatas ( no. 1-7 ) sehingga disebut : Pemenang dan yang akan masuk dalam Surga ( Wah. 21 : 1 -7 )
  9.Anak-2 ELOHIM/ ALLAH , pasti-lah orang Kristen / Katolik ( yang telah lahir baru, yang senantiasa hidup / tinggal didalam YESHUA).
  Tetapi orang Kristen / Katolik , belum tentu termasuk anak2 ELOHIM/ ALLAH, yaitu mereka yang hanya ber- Ktp Kristen / Katolik , tapi belum lahir baru, tidak hidup / tinggal didalam YESHUA. Dari antara mereka inilah yang sering murtad menjadi mualaf


  SANGAT RUGI BESAR LAH mereka :
  1. Yang tidak mau menjadi anak2 ELOHIM/ALLAH, mereka akan disambar iblis dipaksa menjadi anak-2 nya, mau atau tidak mau dan akan diseret ke neraka pada hari kematian mereka, sesuai dgn QS 19:71

  2. Menolak / menyangkal penebusan dosa oleh YESHUA HAMASHIA , sehingga DOSANYA TETAP MELEKAT, TIDAK TERHAPUSKAN !
  Mana mungkin masuk surga, sebaliknya pasti masuk neraka, sesuai Qs19:71

  3. Mereka yang lebih percaya kepada DUSTA nabi PALSU dari Arab daripada kepada KEBENARAN Nabi-2 Asli dari Israel

  BalasHapus
 18. @Evan Asri
  Panjang dan banyak ya komennya!
  Btw terimakasih telah berkunjung. Semoga Allah ta'ala memberikan hidayah kepada Anda untuk lebih mengenal Al Islam dan suatu sa'at akan mencintai dan membela Al Islam. Amiin!

  BalasHapus
 19. Jalan keselamatan HANYA melalui pintu Muhammad s.a.w., Rasul Allah yang terakhir.

  Sebagian RUMUS yang dikhabarkan Rasul terakhir (Muhammad s.a.w.):
  ◘ Semua Muslim PASTI akan masuk surga KECUALI yang "enggan"
  ◘ Ada (banyak) Muslim yang masuk (mampir dulu) ke neraka "akibat dosa-dosanya", tapi keberadaan umat Islam di dalam neraka "tidaklah abadi" dan akhirnya mereka akan tetap Allah akan masukan ke dalam SURGA-Nya.
  ◘ Adapun umat selain umat Islam SETELAH KEDATANGAN MUHAMMAD s.a.w. dan TIDAK MEMBENARKAN apa2 yang dibawanya akan dimasukkan ke dalam NERAKA, dan mereka kekal di dalamnya!

  ► http://kangarul.blogspot.com/2014/07/akhir-zaman.html

  BalasHapus
 20. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

  BalasHapus
 21. Injil Kristen (evangelion) agaknya tidak sama dengan Injil Islam. Injil Kristen (evangelion) adalah kabar-gembira/kabar-kesukaan/kabar-baik, dan mungkin tidak selalu perlu dikonfrontasikan dengan Injil yang lain. Yang perlu diingat adalah agar diberitakan dengan sukacita, dengan gembira. Sekarang ini adalah masa anugerah, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ...".

  BalasHapus
  Balasan
  1. Bagaimana dengan bencana alam? Peperangan? Kesedihan dst...

   Hapus
 22. Ervan asri lagi, menerjemakan al quran panjang,lebar dan meyakinkan, tapi isinya menyesatkan. Seorang ahli tafsir alquran itu mempunyai banyak persyaratan: menguasai ilmu nahwu & shorof, balagoh, asbabun nuzul dan lain- lain. Bukannya menerjemahkan sesuai keinginanmu dengan menebar bencian thd islam.aku sdh cek terjemahanmu dan banyak yang ngawur. Hati - hati dengan orang ini , karena mempunyai program menyesatkan

  BalasHapus
 23. Ervan asri lagi, menerjemakan al quran panjang,lebar dan meyakinkan, tapi isinya menyesatkan. Seorang ahli tafsir alquran itu mempunyai banyak persyaratan: menguasai ilmu nahwu & shorof, balagoh, asbabun nuzul dan lain- lain. Bukannya menerjemahkan sesuai keinginanmu dengan menebar bencian thd islam.aku sdh cek terjemahanmu dan banyak yang ngawur. Hati - hati dengan orang ini , karena mempunyai program menyesatkan

  BalasHapus